Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Rohožník

Vápenec

Štôlne pod kameňolomom Vajarská

Nachádza sa SVV od obce Rohožník, v južnej časti vrchu Vajarská (kóta 430) pod kameňolomom Vajarská. Štôlňa Vajarská I je dlhá cca. 150 m. Nachádza sa v brekciovatených, silne rozpukaných vápencoch. Miestami sú zachované zvyšky pôvodnej výdrevy. Štôlňa slúžila na prieskumne účely kameňolomu rohožníckej cementárne. V blízkosti sa nachádzajú ďalšie štôlne.

LITERATÚRA:
LEHOTSKÁ, B., 2002: Zimoviská netopierov v Malých Karpatoch I. Katalóg zimovísk netopierov v SR, 65-71.